กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนส่ง Mind Mapping เรื่อง อินเตอร์เน็ต ได้ที่นี่
กลุ่มที่ 1
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ กลับฝั่ง เลขที่ 39
2.เด็กหญิง ทิฆัมพร ทองลบ เลขที่ 29
3.เด็กหญิง ชิดชนก นาแสวง เลขที่ 27
xpfrl1n_New-Sheet.jpg
กลุ่มที่ 2
1.เด็กหญิง สุธาทิพย์ แก้วเข้ม เลขที่ 37
2.เด็กหญิง ปรัชญาพร ม่วงเเพร เลขที่ 40
3.เด็กหญิง ภูวเรศน์ น้อมถวาย เลขที่ 34


internet.jpg

กลุ่มที่ 3
1.เด็กชาย วัชรพงษ์ มะนาวหวาน เลขที่ 8
2.เด็กชาย วีระพล บุญนำมา เลขที่ 9
3.เด็กชาย ศิวะนนท์ เเย้มสว่าง เลขที่ 10
555555555555555555555555555555555555555+.jpg
กลุ่ม 4
1.เด็กชายภาณุวิชญ์ ชื่นชอบ เลขที่ 1
2.เด็กชายปรมิทร์ เปี่ยมมนัส เลขที่ 2
3.เด็กหญิงจินตนา ลาดอุบล เลขที่ 26
ch.jpgกลุ่มที่ 5
1.ด.ญ.จุฑามาศ ศรีสำราญ เลขที่ 17
2.ด.ญ.ลลิตา ชีสังวรณ์ เลขที่ 20
3.ด.ญ.สุกัญญา ไพโรจน์ เลขที่ 22

.jpg

กลุ่มที่่ 6
1.ด.ช.วิษณุ ศรีจันทร์ดี เลขที่ 5
2.ด.ช.วทัญญู ทองแก้ว เลขที่ 4


.jpg
กลุ่มที่ 7
1.ด.ญ.นฤนาถ ทองแผ่น เลขที่ 31
2.ดญ.ณัฐธิดา เผือกพงษ์ เลขที่ 28
3.ด.ญ.พัชรา พันวิชัย เลขที่ 33
2365.jpg
กลุ่มที่ 8
1เด็กหญิง ชลธิชา เรืองฤทธิ์ เลขที่ 18
2เด็กหญิงสุชาดา ช่างตีทอง เลขที่ 23
3เด้กหญิงวิมลวรรณ สมใจ เลขที่ 21

2540.jpg

กลุ่ม 9
1.ด.ญ.จิตรกัญญา ม้วนไทยสง. เลขที่25
2.ด.ญ.ขนิษฐา อนนศรี เลขที่ 24
3.ด.ญ.สุภาวิณี พบอาชา เลขที่38
.jpg
กลุ่มที่ 10
1.เด็กหญิงณัฐณิชา บุญมี เลขที่ 11
2.เด็กหญิงเจนจิรา ปั้นเทียน เลขที่ 14
3.เด็กหญิงมยุเรศ สิงห์โคก เลขที่ 12
4.เด็กหญิงอรวรรยา ย่านส้ม เลขที่ 13
xvi5di2_New-Sheet.jpg
กลุ่มที่ 11
1.เด็กหญิงจุฑามาศ เทพแดง เลขที่ 15
2.เด็กหญิงธัญญรัตน มีแฟง เลขที่ 30
3.เด็กหญิงบุปผา แท่นทอง เลขที่ 32
nuk.jpg
กลุ่มที่ 12
1 . เด็กหญิงศิริพร พรมเสนา เลขที่ 36
2 . เด็กหญิงอุษา แก้วเมือง เลขที่ 16
3 . เด็กหญิงบุราณี งามผล เลขที่ 19

xvih64m_New-Sheet.jpg

กลุ่มที่ 13
1.ด.ช.อภิวิชญ์ เตชะคงคา เลขที่ 6
2. ด.ช.ทศพร สนทด เลขที่ 7
3. ด.ช.ปรีดี สีขาว เลขที่ 3
4. ด.ญ.ศิรดา ทองแท้ เลขที่ 33ygpcnns_New-Sheet.jpg